Regulamin TestWarez2023

REGULAMIN KONFERENCJI
TEST WAREZ 2023

§ 1
DEFINICJE

Bilet Dokument elektroniczny wystawiany przez Organizatora po dokonaniu przez Uczestnika rejestracji w systemie syskonf.pl oraz uiszczeniu ceny nabycia biletu. Bilet upoważnia Uczestnika do udziału w Konferencji zgodnie z wybranym rodzajem biletu.

Hotel Hotel DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw w Warszawie, przy ul. Skalnicowej 21, 04-797 Warszawa.

Konferencja
Wydarzenie o charakterze konferencji naukowej organizowane przez Organizatora pod nazwą „TestWarez 2023”, które odbędzie się w Hotelu w dniach 25-27 października 2023 r. Celem Konferencji jest wspieranie rozwoju osób zainteresowanych testowaniem oprogramowania i analizą IT, tworzących społeczność testerów i analityków biznesowych IT.

Materiały
Wszelkiego rodzaju nośniki informacji, danych, na których w dowolny sposób zapisano/zarejestrowano jakiekolwiek treści, w szczególności takie jak pomoce naukowe, dokumenty, wykresy, filmy, animacje, prezentacje, broszury, ulotki dotyczące tematu prowadzonego przez Prelegenta wykładu, które zostaną rozpowszechnione przez Prelegenta w czasie jego wystąpienia na Konferencji.

Nagranie
Nagranie audio – video, a także fotografie wykonane przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora w trakcie trwania Konferencji.

Organizator
Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadające numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805.

Uczestnik
Pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona nabycia Biletu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Prelegent
Pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zawarcia z Organizatorem umowy zlecenia, przedmiotem której jest wygłoszenie w czasie Konferencji wykładu lub przeprowadzenie warsztatu. W zakresie, w którym niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, do Prelegentów zastosowanie znajdują w sposób analogiczny wszystkie postanowienia dotyczące Uczestników.

Warsztaty
Całodniowe zajęcia organizowane w ramach Konferencji w dniu 25 października 2023 r. Do wyboru Uczestników jest nie mniej niż 8 tematów Warsztatów. Wybór Warsztatu dokonany przy nabyciu Biletu jest wiążący i nie jest możliwe dokonanie zmiany na inny Warsztat.

Wykłady
Zajęcia organizowane w ramach Konferencji w dniach 26 i 27 października 2023 r.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji „TestWarez 2023”, a także prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników oraz Prelegentów.

2. Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 października 2023 r. na terenie Hotelu. Szczegółowy program Konferencji, zawierający m.in. opis Wykładów oraz Warsztatów jest dostępny na stronie internetowej https://2023.testwarez.pl/regulamin/

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji w przypadku zaistnienia okoliczności obiektywnie uniemożliwiających zrealizowanie programu Konferencji w pierwotnym kształcie, w szczególności w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od woli Organizatora takich jak zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zaistnienie tzw. siły wyższej przez którą należy rozumieć m.in. nagłą i niemożliwą do przewidzenia chorobę lub niedyspozycję Prelegentów, a także epidemię choroby zakaźnej.

4. Konferencja organizowania jest w celu popularyzacji wiedzy, dobrych praktyk oraz integracji środowiska związanego zawodowo z:
a) testowaniem i jakością oprogramowania,
b) analizą biznesową/systemową (w branży IT), w tym m.in. procesami zapewniania jakości,
c) inżynierią wymagań,
d) użytecznością,
e) bezpieczeństwem,
f) automatyzacją,
g) projektowaniem nowych rozwiązań i usług,
h) dostępnością,
i) itd.
przez stworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na ww. tematy.

5. Wszystkie ważne informacje dotyczące Konferencji, w tym ewentualne zawiadomienia o zmianach niniejszego Regulaminu, publikowane będą na stronach Konferencji tj. www.testwarez.pl lub innych kanałach medialnych jak np. profil na portalu Facebook.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

1. W Konferencji można wziąć udział w charakterze Uczestnika lub Prelegenta.

2. W przypadku Uczestników udział w Konferencji jest odpłatny. Cena udziału w Konferencji zależna jest od wybranego rodzaju Biletu oraz terminu dokonania jego nabycia, dostępne są następujące rodzaje Biletów:

a) Wariant Early – sprzedaż od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r.

(i) 1699 zł netto – Wykłady w ramach Konferencji w dniach 26-27 października 2023 r. – z noclegiem w pokoju dwuosobowym (nocleg z 26 na 27 października 2023 r.);

(ii) 2099 zł netto – Warsztat (w dniu 25 października 2023 r.) + Wykłady w ramach Konferencji (w dniach 26-27 października 2023 r.) z dwoma noclegami w pokoju dwuosobowym (nocleg z 25 na 26 oraz z 26 na 27 października 2023 r.);

b) Wariant Regular – sprzedaż od dnia 15 lipca 2023 r. do dnia 10 października 2023 r.

(i) 1599 zł netto – Wykłady w ramach Konferencji (w dniach 26-27 października 2023 r.) bez noclegu;

(ii) 1799 zł netto – Warsztat (w dniu 25 października 2023 r.) + Wykłady w ramach Konferencji (w dniach 26-27 października 2023 r.) bez noclegu;

(iii) 1799 zł netto – Wykłady w ramach Konferencji (w dniach 26-27 października 2023 r.) z noclegiem w pokoju dwuosobowym (nocleg z 26 na 27 października 2023 r.);

(iv) 2199 zł netto – Warsztat (w dniu 25 października 2023 r.) + Wykłady w ramach Konferencji (w dniach 26-27 października 2023 r.) z dwoma noclegami w pokoju dwuosobowym (nocleg z 25 na 26 oraz z 26 na 27 października 2023 r.);

Wszystkie podane ceny są cenami netto, oznacza to, że zostaną one powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

3. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika możliwy jest wyłącznie poprzez nabycie odpłatnych Biletów. Bilety można nabyć wyłącznie w drodze dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej https://testwarez2023.syskonf.pl/rejestracja. Warunki korzystania ze strony internetowej https://testwarez2023.syskonf.pl/rejestracja określone zostały przez jej administratora i są dostępne pod adresem https://www.syskonf.pl/regulamin-serwisu/

4. Liczba dostępnych Biletów jest ograniczona. Sprzedaż Biletów rozpocznie się dnia 30 czerwca 2023 r. i trwać będzie do dnia 10 października 2023 r. bądź do dnia wcześniejszej wyprzedaży całej puli Biletów.

5. Aby dokonać nabycia Biletu należy wejść na stronę internetową https://testwarez2023.syskonf.pl/rejestracja, poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny, zaznaczając przy tym wybrany przez siebie rodzaj Biletu oraz podać potrzebne dane osobowe. Następnie należy zaznaczyć oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Zakończenie procesu rejestracji następuje poprzez naciśniecie przycisku „Zamawiam bilet z obowiązkiem zapłaty”, który widoczny jest na samym dole strony.

6. Dokonanie rejestracji na Konferencję potwierdzone zostanie przez Organizatora w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. W wiadomości tej zostaną wskazane wszelkie szczegóły dotyczące sposobu zapłaty za Bilet. W kolejnej wiadomości Organizator dostarczy także fakturę pro-forma umożliwiającą dokonanie płatności. Zapłaty za Bilet można dokonać wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Organizatora.

7. Aby sfinalizować rejestrację na Konferencję i nabyć Bilet należy w ciągu 7 dni, (od dnia otrzymania wiadomości e-mail z fakturą pro forma) dokonać zapłaty całej ceny Biletu. Po otrzymaniu zapłaty za Bilet, Organizator w ciągu 7 dni od otrzymania płatności doręczy Bilet drogą elektroniczną.

8. Wraz z chwilą otrzymania przez Organizatora zapłaty za Bilet dochodzi do zawarcia pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem umowy, przedmiotem której jest świadczenie przez Organizatora usługi polegającej na umożliwieniu uczestnictwa w Konferencji w zakresie wynikającym z wybranego rodzaju Biletu. Treść zawartej umowy, w tym zakres zobowiązań z niej wynikających określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz rodzaj nabytego Biletu.

9. Osoby, które dokonają rejestracji na Konferencję, jednak w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej nie dokonają zapłaty za Bilet zostaną automatycznie usunięte z procesu rejestracji, co równoznaczne będzie ze skasowaniem ich zgłoszenia i trwałym usunięciem danych osobowych.

10. Organizator dla każdej osoby dokonującej nabycia Biletu w myśl powyższych postanowień przewidział możliwość uzyskania 5% zniżki na nabycie Biletu. Aby uzyskać zniżkę, należy podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w polu „Mam kod rabatowy” podać hasło: 20lecieSJSI oraz kliknąć przycisk „Aktywuj” znajdujący się obok. Po poprawnym wpisaniu hasła, system obsługujący rejestrację automatycznie dokona przeliczenia ceny nabycia Biletu na cenę uwzględniającą 5% zniżkę.

§ 4
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Bilet na Konferencję zapewnia:
• wstęp na wszystkie Wykłady w ramach Konferencji;
• wstęp na wybrany Warsztat (dotyczy wyłącznie Biletów obejmujących wstęp na Warsztaty w dniu 25 października 2023 r.);
• otrzymanie tzw. „Welcome Pack” od Organizatora;
• możliwość zjedzenia posiłku (obiadu oraz kolacji) w dniu Warsztatów tj. w dniu 25 października 2023 r. (dotyczy wyłącznie Biletów obejmujących wstęp na Warsztaty);
• możliwość zjedzenia posiłku (obiadu), w każdym z dniu Wykładów;
• możliwość udziału uroczystej kolacji i bankiecie w dniu 26 października 2023 r.;
• dostęp do przerw kawowych w czasie Wykładów/Warsztatów.

2. Bilety z opcją noclegu zapewniają możliwość zjedzenia śniadań w Hotelu.

3. Bilety z opcją noclegu przewidują nocleg w Hotelu. Nocleg zapewniony zostanie w pokojach dwuosobowych wraz z innym Uczestnikiem Konferencji, tym samym Organizator przewiduje możliwość zakwaterowania w jednym pokoju hotelowym zupełnie przypadkowych, obcych dla siebie Uczestników. Dążąc do zapewnienia Uczestnikom możliwie najlepszych warunków pobytu w Hotelu Organizator przyjmuje od Uczestników sugestie dotyczące zakwaterowania ich w Hotelu, jeżeli zatem Uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w jednym pokoju z inną osobą w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w §3 ust. 5 w polu „Uwagi” należy podać imię i nazwisko tej osoby. Organizator nie gwarantuje jednak, że możliwe będzie dokonanie rezerwacji pokoi hotelowych zgodnie z otrzymanymi sugestiami, tym samym Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

4. Organizator nie zapewnia:
• świadczeń innych niż przewidziane w programie Konferencji;
• noclegów w dniach przed lub po Konferencji.

§ 5
OGRANICZENIA I ZAKAZY

1. W czasie Wykładów oraz Warsztatów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających takich jak narkotyki czy dopalacze.

2. Zabronione jest zamawianie na teren w którym odbywać będzie się Konferencja jakichkolwiek posiłków dowożonych w ramach świadczenia usługi cateringu przez podmioty trzecie.

3. W czasie Konferencji obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

4. Osoby biorące udział Konferencji nie mogą na teren Konferencji wnosić przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej lub białej oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych czy substancji łatwopalnych.

5. Osoby biorące udział Konferencji nie mogą na teren Konferencji wprowadzać zwierząt lub wnosić jakichkolwiek rzeczy ruchomych mogących spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na Konferencji (przedmioty szklane, ostre, przedmioty o dużych gabarytach, instrumenty muzyczne, urządzenia elektryczne z wyjątkiem komputerów osobistych, peryferiów komputerowych i telefonów komórkowych, narzędzi etc.).

6. W czasie Konferencji zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek działań o charakterze politycznym, komercyjnym, agitacyjnym, religijnym, a także prowadzenie różnego rodzaju zbiórek lub prowadzenie innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) .

7. W czasie Konferencji zabronione jest prezentowanie transparentów, flag, bannerów lub okrzyków których celem może być spowodowanie zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa. Zabronione jest także prezentowanie jakichkolwiek treści, haseł, etc. niezależnie od ich formy i sposobu utrwalenia, jeżeli mogą one wywołać zgorszenie lub konflikt, w tym w szczególności treści obraźliwych lub poniżających jakiekolwiek osoby, grupy społeczne, grupy zawodowe, narodowości z uwagi na ich pochodzenie rasowe, płeć, wyznanie, przekonania i poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do grupy społecznej, upodobania sportowe etc.

8. Zabronione jest dokonywanie rejestracji audio-video Konferencji w całości lub we fragmentach bez zgody Organizatora.

9. Organizator lub osoby działające w jego imieniu, w tym w szczególności ochrona, uprawnione są do odmówienia wstępu na teren Konferencji posiadaczom Biletów którzy nie będą stosowali się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konferencji osób, które swoim zachowaniem zakłócać będą przebieg Konferencji.

§ 6
WIZERUNEK

1. Konferencja, w tym organizowane w jej ramach Wykłady i Warsztaty, a w szczególności wypowiedzi wszystkich biorących udział w Konferencji Prelegentów, będą rejestrowane przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie w formie fotografii oraz nagrań audio-wideo. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Prelegentów oraz Uczestników.

2. Producentem Nagrania będzie Organizator lub podmiot działający na zlecenie Organizatora.

3. Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów w trakcie Konferencji. Akceptacja Regulaminu oznacza zezwolenie Prelegentów oraz Uczestników na dokonywanie rejestracji ich wizerunku oraz wypowiedzi, a także stanowi zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w ramach Nagrania.

4. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów zarejestrowanych podczas Nagrania.

5. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz głosu, o którym mowa powyżej, obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, a także wykorzystywanie wypowiedzi (w tym także we fragmentach) Uczestników i Prelegentów zarejestrowanych w ramach Nagrania.

6. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników i Prelegentów obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora całego powstałego Nagrania lub jego fragmentów. Uprawnienie to obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczególności następujące:
a) utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach (w szczególności taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką,
b) publikowanie Nagrania w jakiejkolwiek formie,
c) zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (w szczególności taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4, wprowadzenie do pamięci serwera),
d) publiczne wyświetlanie,
e) publiczne odtwarzanie,
f) nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką,
g) nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką,
h) nadanie satelitarne dowolną techniką,
i) reemisja dowolną techniką,
j) umieszczanie w sieci Internet,
k) umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora, a w szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych,
l) prawo do adaptacji,
m) wykorzystanie w multimediach,
n) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku lub wypowiedzi zezwalającego w wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza,
o) wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi zezwalającego do celów promocyjnych i reklamy,
p) wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi zezwalającego w ramach umowy merchandisingu.

7. Organizator dla wszystkich Uczestników oraz Prelegentów udostępni tzw. fotobudkę, w której wszystkie zainteresowane osoby będą mogły wykonać okolicznościową fotografię oraz otrzymać jej wydruk.

8. Organizator zabrania wykorzystywania fotobudki do podejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem. Organizator zezwala na publikowanie i rozpowszechnianie fotografii wykonanych w ramach usługi fotobudki, z tym zastrzeżeniem, że eksploatacja takiej fotografii nie może mieć charakteru obraźliwego, szkalującego czy naruszającego dobra osobiste jakichkolwiek osób. Fotografie wykonywane z wykorzystaniem fotobudki nie mogą zawierać treści, materiałów, symboli sprzecznych z prawem lub naruszających dobra lub prawa osób trzecich w tym także dobra własności intelektualnej lub dobra osobiste.

9. Rozpowszechnianie fotografii wykonanych w ramach fotobudki powinno odbywać się z oznaczeniem Organizatora i Konferencji poprzez użycie hasztagu: #testwarez2023.

10. Akceptacja Regulaminu oraz wykonywanie fotografii z wykorzystaniem fotobudki równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi zezwolenia na dokonywanie rejestracji oraz rozpowszechnianie wizerunku, a także stanowi zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych z wykorzystaniem fotobudki.

11. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych z wykorzystaniem fotobudki, zakres eksploatacji będzie tożsamy z zakresem eksploatacji Nagrania, który określony został w ust. 6 powyżej.

12. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Uczestnicy oraz Prelegenci zobowiązują się do niewycofywania zgód i uprawnień udzielonych Organizatorowi na podstawie niniejszego paragrafu.

§ 7
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Prelegentów jest Organizator. Organizator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Organizator udostępnia adres e-mail rodo@sjsi.org za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. 

2. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) realizacja Konferencji, w tym sprzedaż Biletów, weryfikacja tożsamości Uczestników, wykonanie umowy zawartej z Uczestnikami lub Prelegentem,
b) realizacja dokumentacji audiowizualnej oraz fotograficznej poprzez wykonanie Nagrania, w celu promowania Konferencji oraz działalności Organizatora,
c) realizacja obowiązków prawnych Organizatora,
d) dokonywanie rozliczeń,
e) prowadzenie działań marketingowych – o ile podmiot danych wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – zapewnienie możliwości uczestnictwa w Konferencji,
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie rozliczeń, okresu przechowywania danych i innych,
c) prawnie uzasadniony interes Organizatora (art.6 ust. 1 lit. f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, aby nie narazić się na kary finansowe i inną odpowiedzialność,
d) zgoda podmiotu danych (art.6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, który może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych np. prośba o wyrażenie zgody marketingowej, w tym także zgody obejmującej marketing innych administratorów danych osobowych.

4. Organizator przekazuje dane osobowe Uczestników oraz Prelegentów do następującym kategoriom podmiotów:
a) podmiotom świadczącym usługi obsługi księgowej,
b) podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (urzędy, sądy, organy ścigania etc.),
c) podmiotom współpracującym przy organizacji Konferencji, w szczególności dostawcom usług informatycznych oraz podwykonawcom Organizatora, w tym Hotelowi,
d) sponsorom Konferencji (wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez podmiot danych).

5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres prawnie uzasadniony do chwili wygaśnięcia ostatniej z przesłanek uzasadniających ich przetwarzanie np. przedawnienie roszczeń wynikających z udziału w Konferencji, z tym zastrzeżeniem, że Organizator, zamierza w sposób nieograniczony w czasie wykorzystywać Nagranie, w którym mogą zostać utrwalone wizerunki oraz wypowiedzi Prelegentów i Uczestników.

6. Każdy ma prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Organizator przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez Uczestnika lub Prelegenta,
h) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w Konferencji.

8. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.
a) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
b) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),
c) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

9. Organizator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 8
PRELEGENCI

1. Wraz z chwilą opublikowania lub rozpowszechnienia przez Prelegenta Materiałów w trakcie Konferencji, następować będzie udzielenie przez Prelegenta Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów. Tym samym Organizator nabędzie prawo do korzystania z Materiałów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Udzielona Licencja nie będzie w żaden sposób ograniczona terytorialnie, co upoważniać będzie Organizatora do korzystania z Materiałów na terenie całego świata, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych.

3. Licencja udzielona zostaje na okres 20 lat, a Prelegent zobowiązuje się do jej niewypowiadania. Udzielona licencja obejmuje swoim zakresem wszystkie pola eksploatacji wskazane w § 6 ust. 6, a szczególności następujące: utrwalanie, publikowanie, rozpowszechnianie w sieci Internet w tym w szczególności publikowanie na stronie internetowej Organizatora zarejestrowanej na domenie www.sjsi.org lub koncie Organizatora w serwisie https://youtube.com.

4. Organizator jest uprawniony do udzielenia dalszych sublicencji na Materiały.

5. Organizator zobowiązany jest do respektowania osobistych praw autorskich Prelegenta, a w szczególności nienaruszalności treści i formy Materiałów.

6. Prelegent akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że będzie wyłącznym autorem Materiałów, jak również, że w chwili dokonania publikacji Materiałów na Konferencji przysługiwać będą mu wyłączne, pełne i niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa osobiste do prezentowanych przez siebie Materiałów.

7. Prelegent akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się, że Materiały będą wynikiem jego pracy autorskiej oraz że nie będą one naruszać jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych czy praw własności przemysłowej. Ponadto Materiały nie będą naruszać dobrych obyczajów, jakichkolwiek praw do prywatności lub do wizerunku, ani też żadnych patentów, praw ochronnych udzielonych na: wzór przemysłowy, wzór użytkowy czy znak towarowy, a także jakichkolwiek praw autorskich, tajemnicy handlowej, praw do nagrań, praw z wykonania, jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Ponadto Prelegent zapewnia, że żadna treść zawarta w Materiałach nie będzie nieprzyzwoita, zniesławiająca lub taka, która w inny sposób naruszałaby jakikolwiek akt prawny na jakimkolwiek terytorium lub też generowałaby zobowiązanie Organizatora do zapłaty na rzecz osoby trzeciej stosownego świadczenia takiego jak odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

8. Materiały nie mogą mieć charakteru promocyjnego oraz reklamowego jakichkolwiek produktów czy usług. Wykład oraz Materiały powinny obejmować swoim zakresem jedynie merytoryczne aspekty tematu wykładu i innych form prezentacji treści.

9. Prelegent ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wady prawne Materiałów, co oznacza, iż w przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakiejkolwiek szkody w związku z wygłoszeniem wykładu w czasie Konferencji oraz eksploatacją Materiałów Prelegent będzie zobowiązany do naprawienia szkody w całości.

§ 9
REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik oraz Prelegent uprawniony jest do zgłoszenia Organizatorowi reklamacji. Reklamacje mogą zostać wniesione w formie elektronicznej poprzez przesłanie ich na adres e-mail contact@testwarez.pl lub w formie pisemnej. Reklamacje sporządzone w formie pisemnej powinny zostać doręczone na adres Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) przedmiot i zakres reklamacji oraz jej uzasadnienie,
b) oznaczenie Uczestnika/Prelegenta – jego dane osobowe umożliwiające Organizatorowi zidentyfikowanie Uczestnika / Prelegenta np. imię i nazwisko oraz adres e-mail wskazany przy dokonaniu zapisu na Konferencję.
W przypadku, w którym wniesiona reklamacja nie będzie zawierać ww. informacji Organizator uprawniony jest do wezwania osoby wnoszącej reklamację do uzupełnienia reklamacji. Jeżeli wniesiona reklamacja nie będzie zawierała danych umożliwiających kontakt z osobą składającą reklamację Organizator uprawniony będzie do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Uczestnik / Prelegent, który wniósł reklamacje zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia. Odpowiedź na reklamacje zostanie skierowana do osoby wnoszącej reklamację w formie wiadomości e-mail – jeżeli reklamacja została wniesiona w ten sposób, lub w formie pisemnej jeżeli reklamacja została wniesiona w formie pisemnej. Stanowisko Organizatora zawarte w odpowiedzi na reklamacje jest stanowiskiem ostatecznym.

5. Pozostawienie reklamacji bez rozpoznania lub jej nieuznanie nie wpływa na uprawnienia osoby wnoszącej reklamację do dochodzenia swoich praw i roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Uczestnik który dokonał nabycia Biletu uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o udział w Konferencji.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać sporządzone w formie wiadomości e-mail i zostać wysłane na adres contact@testwarez.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej wystarczające jest wysłanie tego oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora. W przypadku odstąpienia od umowy z zachowaniem w/w terminu umowa ta uznana będzie za niezawartą.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże Uczestnik nie jest zobowiązany do posługiwania się tym wzorem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z zachowaniem w/w terminu umowa ta uznana będzie za niezawartą. Wobec powyższego Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokona na rzecz Uczestnika zwrotu zapłaconej przez niego ceny Biletu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Bilet wystawiony Uczestnikowi straci swoją ważność.

6. W przypadku, w którym umowa o udział w Konferencji zostanie zawarta, a czas pozostały od momentu zawarcia umowy do rozpoczęcia Konferencji będzie krótszy niż 14 dni Uczestnik chcąc wziąć udział w Konferencji zobowiązany jest do złożenia Organizatorowi oświadczenia zawierającego wyraźne żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7. W przypadku, w którym umowa o udział w Konferencji zostanie zawarta, a czas pozostały od momentu zawarcia umowy do rozpoczęcia Konferencji będzie krótszy niż 14 dni to Uczestnik uprawniony jest do odstąpienia od Umowy do czasu zakończenia udziału Uczestnika w Konferencji. Zakończenie udziału w Konferencji równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez Organizatora, za wyraźną zgodą Uczestnika, co w konsekwencji powoduje, utratę prawa do odstąpienia od Umowy na skutek zrealizowania świadczenia przez Organizatora.

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę (zapewnienie udziału w Konferencji) za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.

9. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, dla których zawarta umowa nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 29 czerwca 2023 r. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie https://2023.testwarez.pl/regulamin/

2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Uczestnikiem oraz Prelegentami.

3. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo Polskie.

4. Uczestnik będący konsumentem może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie ewentualnego sporu z Organizatorem od powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów.

5. Na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr konsumenci mogą uzyskać dostęp do platformy służącej rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

6. Organizator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu wyłącznie w zakresie jakim zmiana obowiązujących przepisów prawa wpływać będzie zakres świadczonych usług lub treść postanowień Regulaminu w szczególności nakładając na Organizatora konieczność wprowadzenia do niego zmian. Każdorazowo w przypadku powstania potrzeby zmiany Regulaminu Organizator niezwłocznie poinformuje o zakresie zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak aby każdy Uczestnik oraz użytkownik sieci Internet miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zapewni Uczestnikom możliwość rozwiązania zawartej umowy.

8. Wszelkie spory powstałe między Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

9. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania interpretacji niniejszego Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe Uczestników, które mogą wystąpić w związku z Konferencją, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy ruchomych wniesionych na teren Hotelu.

12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych,
w szczególności danych kontaktowych.

13. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.

14. Podczas Konferencji Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ewakuacyjnego obowiązujących w Hotelu, a także postanowień regulaminu Hotelu, które dostępne są dostępnym na stronie Hotelu: http://www.doubletreewarsaw.pl

15. W przypadku uznania jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc. W miejsce nieważnego / bezskutecznego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, która będzie najbliższa celom postanowienia uznanego za nieważne / bezskuteczne.

16. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom pracowników ochrony oraz innych służb porządkowych Organizatora, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

17. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora lub osoby działające w jego imieniu, że dany Uczestnik swoim zachowaniem narusza postanawiania niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Organizator lub osoby działające w jego imieniu mogą podjąć decyzję o usunięciu Uczestnika z Konferencji.