Manual tests + git + allure?

EN: Have you ever thought about the problems that are introduced when test scenarios are stored far from the code of an automated test and possible solutions? The presentation will describe the problems with existing tools (like TestRail, X-Ray, TestLink), an alternative approach and benefits from this approach, the tools used to implement the idea, and a few examples.

PL: Zastanawiałeś się kiedyś jakie stwarzamy problemy, kiedy scenariusze testów przechowywane są z dala od kodu testów automatycznych oraz jakie są możliwe rozwiązania? Podczas prezentacji opiszę problem z istniejącymi narzędziami (np. TestRail, X-Ray, TestLink), zaproponuję alternatywne rozwiązanie z omówieniem zalet oraz omówię narzędzia, jakie można wykorzystać do jego implementacji (z kilkoma przykładami).